Thelma VanFossan 101st Birthday - morningjournalnews